२०७३ भाद्र २७ गतेको न्याय सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको र न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

न्याय सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ भाद्र २७
न्याय परिषद्को काम कर्तव्य सम्बन्धी कानूनलाइ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ भाद्र २७
न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ भाद्र २७
सर्वोच्च अदालत ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७३ भाद्र २७