महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि हालसम्म गरिएका अनुसन्धान/अध्ययन प्रतिवेदनको विवरण ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि हालसम्म गरिएका अनुसन्धान/अध्ययन प्रतिवेदनको विवरण ।