सार्क मध्यस्थता परिषद् इस्लामावादमा उपनिर्देशक कानून पदमा दरखास्त आवहान गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०७३/१२/०२ को पत्र ।

सार्क मध्यस्थता परिषद् इस्लामावादमा उपनिर्देशक कानून पदमा दरखास्त आवहान गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०७३/१२/०२ को पत्र ।