संघीय शासन प्रणालीमा सरकारी वकीलको भूमिका सम्बन्धी एक दिवसीय राष्ट्रिय कार्यशाला ।

संघीय शासन प्रणालीमा सरकारी वकीलको भूमिका सम्बन्धी एक दिवसीय राष्ट्रिय कार्यशाला ।