विद्युतिय उपकरण, सामाग्री र सेवा खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्ह्रान सम्बन्धी सूचना ।

विद्युतिय उपकरण, सामाग्री र सेवा खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्ह्रान सम्बन्धी मिति २०७४/०२/०२ को सूचना ।