स्वीकृत दरबन्दीभित्र करारमा रहेकालाई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ बाट लागू हुने गरी सुविधा उपलब्ध गराउने मिति २०७४/०२/०३ को परिपत्र ।

मिति २०७४/०२/०३ को परिपत्र सम्बन्धमा ।