“निकृष्ट प्रकारका बालश्रमका मुद्दाहरुको कानूनी निराकरण गर्ने प्रकृया तथा कार्यविधि” मिति २०७४।०४।०४ देखि ०६ सम्म तालिममा मनोनयनमा परेका सहभागीहरुको नामावली ।

“निकृष्ट प्रकारका बालश्रमका मुद्दाहरुको कानूनी निराकरण गर्ने प्रकृया तथा कार्यविधि” मिति २०७४।०४।०४ देखि ०६ सम्म तालिममा मनोनयनमा परेका सहभागीहरुको नामावली ।