“सूचना प्रविधि अभिमुखिकरण कार्यक्रम” मिति २०७४।३।२८ देखि ३० सम्म विराटनगरमा मनोनयनमा परेका सहभागीहरुको नामावली ।

“सूचना प्रविधि अभिमुखिकरण कार्यक्रम” मिति २०७४।३।२८ देखि ३० सम्म विराटनगरमा मनोनयनमा परेका सहभागीहरुको नामावली ।