राजपत्र अनंकित कर्मचारीको सेवाकालिन तलिममा मनोनयनमा परेका कर्मचारीहरुको नामावली ।

 राजपत्र अनंकित कर्मचारीको सेवाकालिन तलिममा मनोनयनमा परेका कर्मचारीहरुको नामावली ।