महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७३।२०७४ को कार्यान्वयन समिक्षा विवरण

OAG 2nd strategic planning first fiscal year 73_74_Implement_report