मिति २०७४।०५।०१ देखि सञ्चालन हुने रा.प. द्धितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको सेवाकालिन तालिमको मनोनयन सम्वन्धमा ।

 मिति २०७४।०५।०१ देखि सञ्चालन हुने रा.प. द्धितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको सेवाकालिन तालिमको मनोनयन सम्वन्धमा ।