मिति २०७४।०५।०१ देखि सञ्चालन हुने रा.प. तृतिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको सेवाकालिन तालिमको मनोनयन सम्वन्धमा ।

 मिति २०७४।०५।०१ देखि सञ्चालन हुने रा.प. तृतिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको सेवाकालिन तालिममा मनोनयन सम्वन्धमा ।