निर्माण भईरहेका र निर्माणको क्रममा रहेका सरकारी वकील कार्यालयहरुको भवन निर्माण विवरणको लागि फोकल प्वाइन्ट तोकिएको ।

निर्माण भईरहेका र निर्माणको क्रममा रहेका सरकारी वकील कार्यालयहरुको भवन निर्माण विवरणको लागि फोकल प्वाइन्ट तोकिएको ।