समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम (अवधारणा र कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका) सम्बन्धमा ।

समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम (अवधारणा र कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका) सम्बन्धमा ।
Views: 515