सेवा करारमा लिन सहमति दिइएको व्यहोरा सम्बन्धमा ।

चालु आ.व. को लागि विनियोजित बजेटबाट पुगेसम्मको अवधिको लागि खर्च व्यहोर्ने गरी सेवा करारमा लिन सहमति दिइएको व्यहोरा सम्बन्धमा ।
Views: 603