प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि मनोनयन भएका सहभागीहरुको नामावली ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर तथा सजाय (निर्धारण) ऐन, २०७४ सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि मनोनयन भएका सहभागीहरुको नामावली ।
Views: 671