सहायक स्तरका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुलाई CMS तथा E-Attorney सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

मिति २०७४/०७/२१ गते देखि २०७४/०७/२३ गतेसम्म हुन गईरहेको सहायक स्तरका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुलाई CMS तथा E-Attorney सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन भएका सहभागीहरुको नामावली ।
Views: 559