वार्षिक कार्ययोजना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको दोश्रो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजनामा प्रक्षेपण गरीएका रणनीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि मातहत सरकारी वकील कार्यालयहरूलाई आ.व. २०७४-७५ को वार्षिक कार्ययोजना तयार पारी स्वीकृतिका लागि पठाउने बारे ।
Views: 564