२०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४

२०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४

२०७३ भाद्र २७ गतेको न्याय सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको र न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

न्याय सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ भाद्र २७ न्याय परिषद्को काम कर्तव्य सम्बन्धी कानूनलाइ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ भाद्र २७ न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ भाद्र २७ सर्वोच्च अदालत ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको [ Read More … ]