महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि मातहतका सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई आ.व.२०७४/७५ को वार्षिक कार्य योजना तयार गरी स्वीकृतिका लागि पठाउने सम्बन्धमा ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि मातहतका सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई आ.व.२०७४/७५ को वार्षिक कार्य योजना तयार गरी स्वीकृतिका लागि पठाउने सम्बन्धमा ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन र वार्षिक प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धमा ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन र वार्षिक प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धमा ।

राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका कर्मचारीका सेवाकालिन तालिममा मनोनयनमा परेका संशोधित नामावली ।

राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका कर्मचारीका सेवाकालिन तालिममा मनोनयनमा परेका संशोधित नामावली ।

सेवाकालिन तालिम कार्यक्रममा मनोनयन भएका कर्मचारीहरुको तालिम कार्यक्रमको मिति संशोधन भएको व्यहोरा सम्बन्धमा ।

सेवाकालिन तालिम कार्यक्रममा मनोनयन भएका कर्मचारीहरुको तालिम कार्यक्रमको मिति संशोधन भएको व्यहोरा सम्बन्धमा ।

मिति २०७४।०५।०१ देखि ४ गते सम्म “workship on cybercrime and electronic evidence” कार्यक्रममा मनोनयनमा पर्नु भएका सहन्यायाधिवक्ता ज्युहरु । ।

 मिति २०७४।०५।०१ देखि ४ गते सम्म “workship on cybercrime and electronic evidence” कार्यक्रममा मनोनयनमा पर्नु भएका सहन्यायाधिवक्ता ज्युहरु ।

मिति २०७४।०५।०१ देखि सञ्चालन हुने रा.प. द्धितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको सेवाकालिन तालिमको मनोनयन सम्वन्धमा ।

 मिति २०७४।०५।०१ देखि सञ्चालन हुने रा.प. द्धितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको सेवाकालिन तालिमको मनोनयन सम्वन्धमा । 

मिति २०७४।०५।०१ देखि सञ्चालन हुने रा.प. तृतिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको सेवाकालिन तालिमको मनोनयन सम्वन्धमा ।

 मिति २०७४।०५।०१ देखि सञ्चालन हुने रा.प. तृतिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको सेवाकालिन तालिममा मनोनयन सम्वन्धमा । 

“Crime Victim and Witness Protection System” विषयक तालिममा मिति २०७४।०४।२२ देखि २४ सम्म महेन्द्रनगर मनोनयनमा परेका सहभागीहरुको नामावली ।

“Crime Victim and Witness Protection System” विषयक तालिममा मिति २०७४।०४।२२ देखि २४ सम्म महेन्द्रनगर मनोनयनमा परेका सहभागीहरुको नामावली ।