महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय एवं अन्तर्गतका सरकारी वकील कार्यालको संस्थागत सुधार, कार्यसम्पदानमा प्रभावकारित एवं सरकारी वकीलको व्यवसायिकता अभिवृद्धि गर्न र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन सरकारी वकीलहरुको नाममा मानन‍ीय महान्यायाधिवक्ताबाट जारी गरिएको ३८ बुँदे निर्देशन ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय एवं अन्तर्गतका सरकारी वकील कार्यालको संस्थागत सुधार, कार्यसम्पदानमा प्रभावकारित एवं सरकारी वकीलको व्यवसायिकता अभिवृद्धि गर्न र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन सरकारी वकीलहरुको नाममा मानन‍ीय महान्यायाधिवक्ताबाट जारी गरिएको ३८ बुँदे निर्देशन ।

मिति २०७४/०७/०७ देखि २०७४/०७/०९ गतेसम्म हुन गईरहेको CMS तथा E-Attorney सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमको लागि राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको मनोनयन सम्बन्धमा ।

मिति २०७४/०७/०७ देखि २०७४/०७/०९ गतेसम्म हुन गईरहेको CMS तथा E-Attorney सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमको लागि राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको मनोनयन सम्बन्धमा ।

निजामती किताबखानामा प्रेषित गरिने सरुवा, रमाना, बढुवा, औषधी उपचार लगायतका पत्रबाट वास्तविक कर्मचारीको पहिचान गर्नका लागि पत्रहरु पठाउँदा अनिवार्य रुपमा कर्मचारी संकेत नं. उलेल्ख गरी पठाइदिने सम्बन्धमा ।

निजामती किताबखानामा प्रेषित गरिने सरुवा, रमाना, बढुवा, औषधी उपचार लगायतका पत्रबाट वास्तविक कर्मचारीको पहिचान गर्नका लागि पत्रहरु पठाउँदा अनिवार्य रुपमा कर्मचारी संकेत नं. उलेल्ख गरी पठाइदिने सम्बन्धमा ।

वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृति कार्यक्रममा योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुलाई आवेदनका लागि खुला जानकारी सम्बन्धमा ।

वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृति कार्यक्रममा योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुलाई आवेदनका लागि खुला जानकारी सम्बन्धमा ।

समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम (अवधारणा र कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका) सम्बन्धमा ।

समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम (अवधारणा र कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका) सम्बन्धमा ।

सरकारी वकील कार्यालयको परिचय र सरकार वादी मुद्दाको कारवाही पक्रिया सम्बन्धी ।

सरकारी वकील कार्यालयको परिचय र सरकार वादी मुद्दाको कारवाही पक्रिया सम्बन्धी ।

सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कानुनकको प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी अनुसन्धानमूलक अध्ययन ।

सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कानुनकको प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी अनुसन्धानमूलक अध्ययन ।

लैङ्गिक न्याय र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि मनोनयन भएका नामावली ।

लैङ्गिक न्याय र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि मनोनयन भएका नामावली ।