जिल्ला सरकारी वकील कार्यालहरुमा साइनपोष्ट सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने २०७३/१२/३० को पत्र ।

साइनपोष्ट सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन सम्बन्धी पत्र । स्वच्छ सुनुवाईका आधारभूत मान्यताहरु

सफ्टवेयर निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७३/१२/२८ को सूचना ।

सफ्टवेयर निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७३/१२/२८ को सूचना ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७३/१२/१९ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७३/१२/१९ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना ।

सार्क मध्यस्थता परिषद् इस्लामावादमा उपनिर्देशक कानून पदमा दरखास्त आवहान गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०७३/१२/०२ को पत्र ।

सार्क मध्यस्थता परिषद् इस्लामावादमा उपनिर्देशक कानून पदमा दरखास्त आवहान गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०७३/१२/०२ को पत्र ।

कर्मचारी विवरण पठाउने सम्बन्धी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७३/१२/०६ को पत्र ।

कर्मचारी विवरण पठाउने सम्बन्धी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७३/१२/०६ को पत्र ।

कार्यसम्पादनमा अधारित प्रोत्साहन भत्ताको अतिरिक्त समय निर्धारण सम्बन्धमा ।

कार्यसम्पादनमा अधारित प्रोत्साहन भत्ताको अतिरिक्त समय निर्धारण सम्बन्धमा ।