विषयगत विशिष्टीकरणका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न तयार गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।

सरकारी वकीलको विषयगत विशिष्टीकरणका लागि आधार तयार गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन ।

वार्षिक कार्ययोजना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको दोश्रो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजनामा प्रक्षेपण गरीएका रणनीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि मातहत सरकारी वकील कार्यालयहरूलाई आ.व. २०७४-७५ को वार्षिक कार्ययोजना तयार पारी स्वीकृतिका लागि पठाउने बारे ।

सहायक स्तरका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुलाई CMS तथा E-Attorney सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

मिति २०७४/०७/२१ गते देखि २०७४/०७/२३ गतेसम्म हुन गईरहेको सहायक स्तरका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुलाई CMS तथा E-Attorney सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन भएका सहभागीहरुको नामावली ।

प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि मनोनयन भएका सहभागीहरुको नामावली ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर तथा सजाय (निर्धारण) ऐन, २०७४ सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि मनोनयन भएका सहभागीहरुको नामावली ।

सेवा करारमा लिन सहमति दिइएको व्यहोरा सम्बन्धमा ।

चालु आ.व. को लागि विनियोजित बजेटबाट पुगेसम्मको अवधिको लागि खर्च व्यहोर्ने गरी सेवा करारमा लिन सहमति दिइएको व्यहोरा सम्बन्धमा ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय एवं अन्तर्गतका सरकारी वकील कार्यालको संस्थागत सुधार, कार्यसम्पदानमा प्रभावकारित एवं सरकारी वकीलको व्यवसायिकता अभिवृद्धि गर्न र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन सरकारी वकीलहरुको नाममा मानन‍ीय महान्यायाधिवक्ताबाट जारी गरिएको ३८ बुँदे निर्देशन ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय एवं अन्तर्गतका सरकारी वकील कार्यालको संस्थागत सुधार, कार्यसम्पदानमा प्रभावकारित एवं सरकारी वकीलको व्यवसायिकता अभिवृद्धि गर्न र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन सरकारी वकीलहरुको नाममा मानन‍ीय महान्यायाधिवक्ताबाट जारी गरिएको ३८ बुँदे निर्देशन ।

मिति २०७४/०७/०७ देखि २०७४/०७/०९ गतेसम्म हुन गईरहेको CMS तथा E-Attorney सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमको लागि राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको मनोनयन सम्बन्धमा ।

मिति २०७४/०७/०७ देखि २०७४/०७/०९ गतेसम्म हुन गईरहेको CMS तथा E-Attorney सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमको लागि राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको मनोनयन सम्बन्धमा ।

निजामती किताबखानामा प्रेषित गरिने सरुवा, रमाना, बढुवा, औषधी उपचार लगायतका पत्रबाट वास्तविक कर्मचारीको पहिचान गर्नका लागि पत्रहरु पठाउँदा अनिवार्य रुपमा कर्मचारी संकेत नं. उलेल्ख गरी पठाइदिने सम्बन्धमा ।

निजामती किताबखानामा प्रेषित गरिने सरुवा, रमाना, बढुवा, औषधी उपचार लगायतका पत्रबाट वास्तविक कर्मचारीको पहिचान गर्नका लागि पत्रहरु पठाउँदा अनिवार्य रुपमा कर्मचारी संकेत नं. उलेल्ख गरी पठाइदिने सम्बन्धमा ।

वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृति कार्यक्रममा योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुलाई आवेदनका लागि खुला जानकारी सम्बन्धमा ।

वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृति कार्यक्रममा योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुलाई आवेदनका लागि खुला जानकारी सम्बन्धमा ।