कार्यक्रम प्रतिवेदन


१. नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको एकिकृत प्रतिवेदन ।


२. नेपालका सरकारी वकीलहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको एकिकृत प्रतिवेदन ।